Μαθησιακές
δυσκολίες

Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών

Η Μαθησιακή Αξιολόγηση ολοκληρώνεται σε 4 ωριαίες συνεδρίες με το παιδί, 2 συνεντεύξεις με τους γονείς (στην αρχή για την λήψη ιστορικού & στο τέλος για την ενημέρωση) και 1 επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό.

Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, προνήπια – νήπια, η  μαθησιακή αξιολόγηση χρησιμεύει ως μέσο εντοπισμού ειδικών  δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάσουν σε φωνολογικό εππίπεδο και άρα ως μέσο πρώιμης ανίχνευσης  μαθησιακών δυσκολιών στο δημοτικό σχολείο. Η αξιολόγηση γίνεται με τα ακόλουθα εργαλεία:

 • Φωνολογική εξέταση (screening test)
 • Εξέταση προμαθηματικών εννοιών
 • Εξέταση λογικομαθηματικών συσχετίσεων
 • Εξέταση ενημερότητας χρωμάτων & σχημάτων
 • Λεξιλόγιο κατανόησης, λεξιλόγιο έκφρασης
 • Οπτική & ακουστική μνήμη, μνήμη εργασίας
 • Εκτίμηση σταδίου ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης

Στα παιδιά σχολικής ηλικίας η αξιολόγηση γίνεται  με τα ακόλουθα εργαλεία:

 • ΑΘΗΝΑ τεστ
 • WISC iii τεστ νοημοσύνης
 • Οπτική και ακουστική μνήμη, μνήμη εργασίας
 • Τεστ αυθόρμητης γραφής
 • Γραφή καθ’ υπαγόρευση
 • Τεστ αναγνωστικής ικανότητας
 • Τεστ κατανόησης κειμένου
 • Τεστ μαθηματικών

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

Εάν εντοπιστεί κάποια μορφή μαθησιακής δυσκολίας, ο ειδικός ενημερώνει τους γονείς, καθορίζει τους θεραπευτικούς στόχους και προγραμματίζονται  συνεδρίες μαθησιακής  αποκατάστασης. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται συνεδρίες ενημέρωσης με τους γονείς καθώς και επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό  του παιδιού για ολοκληρωμένη φροντίδα.